Privacyverklaring

1. Waarover gaat deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring regelt de verwerking via deze website van persoonsgegevens door  IMEC (Interuniversitair Micro-Electronica Centrum) VZW, KBO nr. 0425.260.668, een Belgische vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel aan de Kapeldreef 75, 3001 Leuven, België, en door alle met IMEC verbonden verenigingen of vennootschappen in de E.U. (hierna genoemd: “IMEC”). 

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679. 

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we? 

De volgende persoonsgegevens worden via deze website door IMEC verzameld: uw voornaam en familienaam, uw e-mailadres, informatie over uw klas (leerjaar en aantal leerlingen) en school (naam en adres), IP adres en andere informatie die u ons bezorgt, zij het  schriftelijk, in de vorm van formulieren, door het accepteren van cookies of gesprekken of in contacten die u hebt met IMEC vertegenwoordigers, en die IMEC helpt om u te informeren of om u diensten te verlenen. 

IMEC verwerkt via deze website geen gevoelige persoonsgegevens of persoonsgegevens van kinderen. 

3. Waar bekomen we uw persoonsgegevens?

IMEC verwerkt persoonsgegevens die: (i) door uzelf rechtstreeks aan IMEC bezorgd zijn (ii) door u bezorgd zijn om te genieten van bepaalde mogelijkheden die de website aanbiedt (zoals nieuwsbrieven), (iii) door u bezorgd zijn via het invullen van het contactformulier, (iv) die verzameld worden door de cookies indien u deze geaccepteerd heeft. 

4. Welk gebruik maken we van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door  IMEC, of door derden op vraag van IMEC, gebruikt worden om u de informatie te bezorgen die u van IMEC gevraagd hebt of waarvoor u belangstelling betoond hebt. Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden om u op de hoogte te houden van IMEC of om uw bezoek aan IMEC te plannen. 

Met alle derde dienstverleners die voor IMEC persoonsgegevens verwerken sluit IMEC verwerkingsovereenkomsten. Deze verwerkingsovereenkomsten bevatten waarborgen voor het gebruik en de veiligheid van persoonsgegevens die  van hetzelfde niveau zijn als de waarborgen die IMEC zelf verschaft. IMEC blijft verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derden die dat op haar verzoek doen.

Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden overgedragen behalve aan derden die ze voor rekening van IMEC gebruiken. 

IMEC zal geen persoonsgegevens uit de Europese Unie uitvoeren en zal de derden waarop het beroep doet enkel toestaan persoonsgegevens uit de Europese Unie uit te voeren naar landen waarvoor de EU Commissie vastgesteld heeft dat ze een passende bescherming bieden. Indien de EU Commissie vastgesteld heeft dat een land een passende bescherming biedt, betekent dit dat dat land een bescherming biedt die wezenlijk gelijkwaardig is aan de bescherming door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

5. De rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

IMEC verwerkt uw persoonsgegevens op één van de volgende gronden:  (a) de verwerking is noodzakelijk om u de informatie te kunnen bezorgen waarom u gevraagd hebt; 

(b) ons gerechtvaardigde belang bij de normale werking van de onderneming zolang uw belangen of rechten niet zwaarder wegen. 

6. Het bewaren van uw persoonsgegevens

IMEC zal uw persoonsgegevens niet langer bijhouden dan: (i) nodig voor het doel waarvoor die gegevens  verwerkt worden, (ii) nodig om IMEC toe te laten haar wettelijke verplichtingen na te komen, (iii) of nodig om klachten of verzoeken om inlichtingen te beantwoorden. 

Persoonsgegevens die u zelf aan IMEC hebt bezorgd naar aanleiding van een verzoek tot informatie of het inschrijven op een nieuwsbrief zullen slechts tot één jaar na dat verzoek worden opgeslaan of tot één jaar na het beëindigen van het abonnement op de nieuwsbrief.

7. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U kan nadere informatie vragen over de persoonsgegevens die we van u houden. IMEC geeft u toegang tot uw persoonsgegevens om deze nauwkeuring en actueel te houden. Indien u wilt dat IMEC deze gegevens corrigeert of wist of de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt, of indien u zou willen weten of IMEC al dan niet uw persoonsgegevens verwerkt, indien u toegang tot uw persoonsgegevens wilt of uw recht op gegevensoverdraagbaarheid wenst uit te oefenen of uw toestemming tot de verwerking wenst in te trekken, gelieve ons te contacteren. U kan hiervoor een mail sturen naar privacy@imec.be.

8. Vragen en klachten

Indien u andere vragen hebt of indien u een inbreuk vermoedt door IMEC op de privacy wetgeving of op andere regels die uw persoonsgegevens beschermen, dan kan u IMEC contacteren op volgend adres:  IMEC – Privacy Manager, Kapeldreef 75, 3001 Leuven, België of via privacy@imec.be, of door gebruik te maken van bovenstaand formulier.

Indien u vindt dat IMEC uw klacht niet naar behoren behandelt, dan kan u klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 1000 Brussel  +32 (0)2 274 48 00  +32 (0)2 274 48 35 commission@privacycommission.be